Ochrana súkromia a osobných údajov

Naša spoločnosť venuje veľkú pozornosť ochrane osobných údajov svojich klientov ako aj návštevníkov stránok Relaxos a iných užívateľov jej služieb. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov vám v nasledovnom texte poskytujeme podrobné informácie o tom aké osobné údaje spracovávame, či údaje spracovávame na základe súhlasu alebo na základe iného právneho dôvodu, na aké účely ich používame, komu ich môžeme odovzdávať a aké máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov práva

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť

Relaxos s.r.o.
Poddielna 8832/4, 010 08 Žilina
IČO: 36441503, IČ DPH: SK2022156301
Zapísané v Okr. súd Žilina, vložka číslo: 17346/L, http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=73091
IBAN: SK6583300000002600070634, SWIFT: FIOZSKBAXXX, Fio banka, a. s., Nám. SNP 21, Bratislava, SLOVAKIA

Ohľadom informácií o ochrane osobných údajov sa môžete na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 905 61050, alebo písomne na horeuvedenej adrese, prípadne e-mailom na gdpr@relaxos.net

Rozsah spracovaných osobných údajov

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, a zároveň splnili zákonné povinnosti, ktoré chránia naše oprávnené záujmy.
Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

  • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
  • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
  • Informácie získané z vašej histórie prezerených stránok na našom webe, o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup.
  • Vami zadané preferencie v užívateľskom konte, nastavení newslettra a podobne
  • Údaje vášho hodnotenia nami ponúkaných produktov a služieb, ktoré zhromažďujem prostredníctvom dotazníkov na kvalitu služieb
  • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
  • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Účely spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie voucherov a darčekových poukážok na zvolenú adresu a podobne.
Pre riadne splnenie všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností.
Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

  • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad rezervácia pobytu alebo vypracovanie ponuky služieb),
  • alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom,
  • alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení

ktorí sú dodávateľom konkrétnej kombinácie služieb, ktoré ste si objednali

Dodávatelia služieb zákazníckeho centra

ktorí v našom mene spracovávajú objednávky a požiadavky klientov

Prevádzkovatelia platobných a bankových služieb

ktorí zabezpečujú zúčtovanie vašich platieb, najmä platby kartou prostredníctvom internetu

Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

ktoré vedú a kontrolujú našu účtovnú agendu

Advokátske a právne kancelárie, súdny znalci, súdy a orgány činné v trestnom konaní

ktoré v prípade potreby riešia právne otázky a spory súvisiace s poskytovaním služiek konkrétnej osobe

SOI, živnostenský a daňový úrad a iné štátne orgány

Tieto štátne orgány majú právny nárok pri kontrole nášho podnikania nahliadnúť do záznamov, ktoré obsahujú osobné údaje, takže v zmysle ich požiadaviek sme im tieto údaje povinný sprístupniť

Pôvod získaných osobných údajov

Gró osobných údajov, ktoré spracovávame pochádza z informácií, ktoré nám poskytnete počas objednávky služieb, komunkácii s našim zákazníckym centrom alebo vytváraním a používaním účtu na našom webe. dodatočné údaje od vás získavame tiež sledovaním vášho správania na našom webe. Vaše osobné údaje môžeme získať tiež od tretej osoby, napríklad keď pre vás objedná u nás pobyt.

Doba uschovávania osobných údajov.

V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
V prípade oprávneného záujmu budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného produktu, alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

Vaše práva ako dotknutých osôb

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme plne pripravení zabezpečiť Vaše práva a to:

Právo na prístup k údajom

Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

Právo na opravu

Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

Právo na výmaz osobných údajov

Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Právo na obmedzenie spracúvania údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

Právo na prenos údajov

Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Ako môžete uplatniť svoje práva

Pre online podanie žiadosti o výkon práv dotknutej osoby nás môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v sekcii Prevádzkovateľ.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní.
V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme ás o tom, aj o dôvodoch informovať.
Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Scroll to Top